Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par mūsu veikto personas datu apstrādi, tajā skaitā, sniegt jums informāciju:

• kādēļ mēs apstrādājam fizisko personu datus;

• kā mēs tos apstrādājam;

• kādas ir jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz mūsu veikto personas datu apstrādi.

Mēs veicam jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu apstrādes likumu, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem privātuma un datu aizsardzības jomā.

Lūdzu ņemiet vērā, ka mēs varam mainīt šo privātuma politiku jebkurā laikā. Ja mēs veiksim kādas izmaiņas, mēs tās ievietosim šeit. Ja izmaiņas ietekmēs jūsu tiesības, mēs par to jūs informēsim iepriekš.

1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

Pārzinis: Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem”, vienotais reģistrācijas Nr. 50008250041, juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010.

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: [gribupalidzetbegliem@gmail.com].

2. Datu apstrādes tiesiskais pamats

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tad, ja pastāv kāds no šādiem datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem:

• iegūta Jūsu piekrišana;

• mūsu tiesisko (leģitīmo) interešu realizācijai;

• līguma noslēgšanai vai izpildei;

• tiesību normās paredzēto pienākumu izpildei.

Lūdzu ņemiet vērā, ka mēs nodosim Jūsu personas datus trešajām personām tikai gadījumos, ja:

• mums ir tiesību normās noteikts pienākums nodot jūsu personas datus attiecīgajam saņēmējam (piemēram, nodokļu administrēšanas iestādēm),

• mēs esam saņēmuši jūsu skaidru un nepārprotamu piekrišanu jūsu personas datu nosūtīšanai.

3.        Kādus personas datus mēs apstrādājam?

Personas datu kategorijas, kuras apstrādājam ir atkarīgas no jūsu veiktās darbības vai pakalpojuma, ko saņemat.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem mērķiem (minēti atsevišķi piemēri):

  • Pakalpojuma sniegšanai 

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus katru reizi, kad Jūs vēlaties saņemt vai saņemat kādu

pakalpojumu. Piemēram, veicot ziedojumu mēs apstrādājam jūsu vārdu, uzvārdu un maksājuma datus, vai, ja piedalāties labdarības pasākumu organizēšanā – mēs apstrādājam jūsu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju (e-pasts un telefona numurs).

  • Jūsu identifikācijai un saziņai

Jums sazinoties ar mums var tikt saglabāts komunikācijas saturs, kā arī informācija par  izmantoto komunikācijas rīku, kas var ietvert, piemēram, jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, IP adresi, sociālo tīklu informāciju un saturu, kas var saturēt identifikācijas un sociālā konta datus.

  • Biedru uzņemšanai

Ja esat iesnieguši mums rakstisku pieteikumu par biedra uzņemšanu, mēs apstrādājam Jūsu pieteikumā ietvaros personas datus, tajā skaitā e-pasta adresi, ja pieteikums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, un nosūtīts no jūsu e-pasta. 

  • Darba tiesisko attiecību nodibināšanai un uzturēšanai

Ja esat mūsu darbinieks, mēs apstrādājam Jūsu personas datus tādā apjomā un kārtībā, ka to nosaka piemērojamie tiesību akti.

  • Citu Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos noteikto pienākumu un tiesību realizēšanai

Lai nodrošinātu darbības, kas vērstas uz ziedojumu vākšanu un izlietošanu noteiktiem mērķiem, kā arī iesniegtu iestādēm normatīvajos aktos noteikto informāciju un datus, mēs apstrādājam jūsu personas datus tādā apjomā un kārtībā, ka to nosaka piemērojamie tiesību akti.

Lūdzu ņemiet vērā, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi sniegt praktisku, tūlītēju un brīvprātīgu palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri bēg no Krievijas izraisītā kara Ukrainā, patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, balstoties uz to identificētajām vajadzībām, vienlaikus palīdzot integrēties ekonomiskajā, sociālajā un kultūras jomā. Mēs apstrādājam jūsu personas datus tikai tādā apjomā un kārtībā, kā tas noteikts piemērojamos tiesību aktos.

4. Kā mēs kopīgajam personas datus?

Mēs nevarētu sniegt mūsu pakalpojumus bez brīvprātīgajām personām vai sadarbības partneriem, kas sniedz mums savus pakalpojumus, piemēram, IT tehniskais atbalsts, finanšu vai juridiskie konsultanti. Šādā gadījumā mēs izmantojam saprātīgus organizatoriskus, tehniskus un administratīvus pasākumus, lai aizsargātu personas datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību.

Mēs nenododam Jūsu personas datus pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Visas mūsu IT sistēmas, serveri un izmantotie mākoņpakalpojumi atrodas ES/EEZ.

5. Cik ilgi mēs glabājam personas datus?

Mēs glabāsim personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķu sasniegšanai, izņemot, kad piemērojamie tiesību akti paredz vai atļauj ilgāku glabāšanu. Kad datu glabāšanas periods būs beidzies, mēs dzēsīsim jūsu personas datus vai padarīsim tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar jums.

Ja personas dati tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata, mēs apstrādāsim personas datus tik ilgi, kamēr piekrišana ir spēkā un nav atsaukta.

6. Jūsu tiesības

Ja vien normatīvie akti neparedz citādāk, jums ir šādas tiesības:

  • Piekļūt saviem personas datiem;
  • Labot savus personas datus;
  • Pieprasīt dzēs savus personas datus;
  • Atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei (ja tāda ir sniegta);
  • Iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Lūdzu ņemiet vērā, ka mēs nedrīkstam dzēst personas datus, kas mums ir jāsaglabā saskaņā ar tiesību aktiem, vai mums ir likumīgas intereses saglabāt šādus personas datus (ciktāl piemērojamie tiesību akti ļauj mums saglabāt šādus personas datus).

7. Kontakti

Ja jums ir kādi jautājumi par personas datu apstrādi vai šo politiku, vai arī vēlaties iesniegt mums sūdzību par mūsu veikto datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e­ pastu: gribupalidzetbegliem@gmail.com. 

Mēs izskatīsim Jūsu sūdzību un sniegsim atbildi tiesību normās noteiktajos termiņos.

Jūsu ievērībai, gadījumā, ja Jūs kā datu subjekts īstenosiet Vispārīgās datu aizsardzības regulā noteiktās tiesības, mēs paturam tiesības no jums pieprasīt papildus informāciju, lai varētu veikt Jūsu identifikāciju un izpildīt jūsu pieprasījumu. 

Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem”

Alberta iela 13, Rīga, LV-1010

Scroll to Top